• Utbetaling innen 24 timer, 14 dagers angrerett

  • Høyest pris hos NRK FBI og TV2 Hjelper deg

  • Gullforsendelsen forsikret inntil kr 100 000

  • Godkjente av Politiet og Justervesenet

Bestill gullbagen!

Det er helt gratis!

Bestill innen:
og vi vil sende deg Gullbag idag.


Vilkår for bruk

1. Partsforhold

Kjøper i henhold til disse kjøpsvilkår er Gullbagen.no AS, med org.nr 997 594 606 mva. Gullbagen.no AS  har offentlig brukthandelbevilling fra Politiet til kjøp av edelmetaller.Gullbagen.no AS har som forretningskonsept å kjøpe gull og sølv i alle former for raffinering og omsmelting til rent gull eller rent sølv. Gullbagen.no’s kunder er privatpersoner og virksomheter som i det følgende er betegnet som selger.

2. Definisjoner

Gullbagen.no kjøper av kunden bearbeidede og ikke-bearbeidede gullprodukter og sølvprodukter, heretter betegnet som «varen». Selger innestår for at selger har full og lovlig disposisjonsrett over varen. Når selger har registrert seg via www.gullbagen.no,  vil selger motta en informasjonspakke kalt ”Gullbagen”. ”Gullbagen” inneholder en kjøpsavtale med kjøpsvilkår, returpose og en ferdigfrankert returkonvolutt som selgeren skal returnere med det gull avtalen omfatter til Gullbagen.no.

3. Gjennomføring av kjøpet

Gullbagen.no forplikter seg til å kjøpe varen dersom denne er i samsvar med kjøpsavtalen og de opplysninger som er gitt om denne, og forsendelsen ikke er skadet, åpnet eller på annen måte ikke lukket som beskrevet. Hvis varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, forbeholder Gullbagen.no seg rettet til å ikke gjennomføre kjøpet. Avtalen er bindende for selgeren når denne sammen med varen er kommet frem til Gullbagen.no. Pågrunn av trykketid, vil vilkår på hjemmesiden alltid være de bindene for avtalen. De priser som angis på www.gullbagen.no er å regne som eksempler. Utbetaling skjer ved overføring til oppgitte kontonummer. Det vil påløpe et forsikringsgebyr på kr 179,- som trekkes fra oppgjøret. Dersom kontonummer ikke er oppgitt riktig, vil selgeren bli kontaktet. Gullbagen.no påtar seg intet ansvar for feil i overførsel av oppgjør hvis selger har oppgitt feil kontonummer i kjøpsavatalen.

4. Selgeren

Selgeren innestår for at selgeren er den rettmessige eier av varen. Dersom selgeren selger varen på vegne av andre, skal selgeren uoppfordret fremlegge bekreftet ugjenkallelig salgsfullmakt med dokumentasjon for fullmaktsgivers eierforhold på en måte som er akseptabel for Gullbagen.no.

Bindende avtale med Gullbagen.no kan kun foretas dersom selgeren er over 18 år og myndig.

Selgers adresse og øvrige kontaktdetaljer fremgår av opplysninger gitt av selger selv i kjøpsavtalen sammen med opplysninger innhentet fra mobilnummeret ved registrering gjennom SMS.

5. Nærmere om varen

Ved mottak av varen, vil Gullbagen.no gjennomføre en kontroll av varens ekthet og kvantitet, samt vurdere varens verdi i forhold den oppgitte pris på hjemmesiden på avregningstidspunktet. Lysestaker og kniver av sølv inneholder som oftest mest sement eller stål, og åtti-nitti prosent av bruttovekt trekkes skjønnsmessig fra. Selgeren er innforstått med at denne prosessen innebærer bruk av forskjellige teknikker og kjemikalier. I den grad varen påføres skader som ikke skyldes uaktsomhet fra Gullbagen.no’s side, påtar Gullbagen.no seg intet ansvar for slike skader.

6. Garanti og forsikring

Gullbagen.no garanterer at alt gull som mottas blir raffinert og smeltet om slik at det aldri vil komme i et annenhåndsmarked. Når selger benytter vedlagte returkonvolutt og har underskrevet avtalen, vil forsendelsen være forsikret for inntil kr 100 000,- fra Gullbagen.no har mottatt og kvittert ut pakken fra Posten og til kjøpesummen er overført til kundens konto. Reklamasjon og krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse må fremsettes skriftlig Postens reklamasjonsavdeling og Gullbagen.no. Ved krav på erstatning må det fremsettes en beskrivelse av innholdet av varene slikt som utforming, karat og vekt samt bilder av gjenstandene for at eventuell forsikring skal kunne utbetales. Originalkvittering fra Posten og vilkårsdelen fra avtalen må fremvises av selger ved et eventuelt forsikringsoppgjør. Varens tiltenkte verdi fastesettes som bruktgull vanlig norsk smykkegull 14k. Vareinnsendelse med gramverdi over titusen kroner vil ikke omfattes av forsikring om selger ikke har avtalt skriftlig og henvendt seg muntlig før forsendelsen blir sendt inn. Varer som sendes til Gullbagen.no på annen måte enn det som er angitt i avtalen, vil ikke bli erstattet. Returpakken er gyldig i et halvt år jfr utløpsdato på etiketten på returkonvolutten. Benyttes returpakken etter angitt utløpsdato på etiketten, fraskriver Gullbagen.no sitt forsikringsansvar.

7. Retur

Hvis det er mistanke om at selger ikke er den rettmessige eier av varen, vil varen bli returnert selger mot et postoppkrav på kr 400,-. Dersom varen ikke avhentes av selgeren, og varen blir returnert til Gullbagen.no, kan Gullbagen.no besørge varen omsmeltet etter en måned etter at varen er tilbakelevert Gullbagen.no. Varens verdi tilfaller da Gullbagen.no i sin helhet, uten at Gullbagen.no har ytterligere ansvar overfor selgeren. Selger har 14 dagers angrerett etter innsendingsdato og kan få varen returnert. Hvis Gullbagen.no ikke kan imøtekomme selgers ønske om retur av varen innenfor angrefristen, vil Gullbagen.no kompensere i penger på det tidspunkt hvor kjøpsforpliktelsen ellers ville inntrådt utifra innsendte mengde og kvalitet gull eller sølv.

Gullbagen.no har ikke noe ansvar for returnerte forsendelser om varen kommer bort eller påføres skader og er ikke erstatningspliktig overfor selger.

8. Kontroll av opplysninger

Selgeren er innforstått med at Gullbagen.no har et ansvar for at selgeren er rett eier av varene. Selgeren samtykker derfor til at Gullbagen kan innhente nødvendige opplysninger samt kontrollere de opplysninger som selgeren gir, uavhengig av form selgeren gir opplysningene i.  Gullbagen.no forplikter seg til å ikke overlate slik informasjon til andre som ikke har et lovmessig krav på informasjonen.

9. Tyvegods og kriminell handling

Gullbagen.no AS er underlagt brukthandelloven. Gullbagen.no er forpliktet til å gi Politiet innsyn i sin virksomhet. Enhver mistanke om misbruk, bedrageri eller forsøk på omsetning av tyvegods vil bli politianmeldt.

10. Adresseendringer

Ved varige adresseendringer hos selgeren etter at varen er innsendt, plikter selgeren uten opphold å gi Gullbagen.no beskjed om ny adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende. Adresseendringer skal sendes skriftlig til Gullbagen.no AS, Postboks 3183 Elisenberg, 0208 Oslo.

11. Force Majeure

Dersom uforutsette hendeler av enhver art, inkludert men ikke begrenset til, lovendringer, krigshandlinger, naturkatastrofer, streik eller blokkader, eller lignende forhold, suspenderes Gullbagen.no’s forpliktelser i henhold til denne avtale, uten at selgeren kan kreve noen form for kompensasjon, og dersom slike hendelser gjør avtalen dyrere å gjennomføre for Gullbagen.no, kan Gullbagen.no i stedet velge å returnere de innsendte varer eller deres tilsvarende vekt i samme metallsort, alternativt kompensere i penger på det tidspunkt hvor kjøpsforpliktelsen ellers ville inntrådt.

12. Tvister

Tvister som oppstår mellom partene, og som ikke løses i minnelighet, skal behandles i samsvar med norsk lovgivning.