• Utbetaling innen 24 timer, 14 dagers angrerett

 • Høyest pris hos NRK FBI og TV2 Hjelper deg

 • Gullforsendelsen forsikret inntil kr 100 000

 • Godkjente av Politiet og Justervesenet

Bestill gullbagen!

Det er helt gratis!

Bestill innen:
og vi vil sende deg Gullbag idag.


   by Nina on Gullbagen
  Raskt oppgjør

  Takk for raskt oppgjør midt i fellesferien, bra kundeoppfølging og god sommer videre!

  takk for positiv tilbakemelding og god sommer til deg og!

   by May Britt on Gullbagen

  Veldig raskt oppgjør og bra pris og folk, anbefales!

  Takk for hyggelig tilbakemelding!

   by Nina on Gullbagen

  Rask levert og bra pris

  Hei takk for hyggelig tilbakemelding og god dag videre!

   by Anonymous on Gullbagen

  Det var raskt oppgjør, takk!

   by Merethe D. Ulsteinvik on Gullbagen

  Jeg var litt i tvil første gangen jeg sendte inn noen smykker, men siden alt var forsikret prøvde jeg. Fikk pengene inn på kontoen og nå skal jeg sende inn noen gamle arvede smykker!  100% fornøyd.

  Vilkår for bruk

  1. Partsforhold

  Kjøper i henhold til disse kjøpsvilkår er Gullbagen.no AS, med org.nr 997 594 606 mva. Gullbagen.no AS  har offentlig brukthandelbevilling fra Politiet til kjøp av edelmetaller.Gullbagen.no AS har som forretningskonsept å kjøpe gull og sølv i alle former for raffinering og omsmelting til rent gull eller rent sølv. Gullbagen.no’s kunder er privatpersoner og virksomheter som i det følgende er betegnet som selger.

  2. Definisjoner

  Gullbagen.no kjøper av kunden bearbeidede og ikke-bearbeidede gullprodukter og sølvprodukter, heretter betegnet som «varen». Selger innestår for at selger har full og lovlig disposisjonsrett over varen. Når selger har registrert seg via www.gullbagen.no,  vil selger motta en informasjonspakke kalt ”Gullbagen”. ”Gullbagen” inneholder en kjøpsavtale med kjøpsvilkår, returpose og en ferdigfrankert returkonvolutt som selgeren skal returnere med det gull avtalen omfatter til Gullbagen.no.

  3. Gjennomføring av kjøpet

  3.1 Gullbagen.no forplikter seg til å kjøpe varen dersom denne er i samsvar med kjøpsavtalen og de opplysninger som er gitt om denne, og forsendelsen ikke er skadet, åpnet eller på annen måte ikke lukket som beskrevet. Hvis varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen, forbeholder Gullbagen.no seg rettet til å ikke gjennomføre kjøpet. Avtalen er bindende for selgeren når denne sammen med varen er kommet frem til Gullbagen.no. Utbetaling skjer ved overføring til oppgitte kontonummer.

  3.2 Dersom kontonummer ikke er oppgitt riktig, vil selgeren bli kontaktet. Gullbagen.no påtar seg intet ansvar for feil i overførsel av oppgjør hvis selger har oppgitt feil kontonummer i kjøpsavtalen. Dersom selger ikke svarer på e-post fordi kontonummer mangler eller avtalen er ufullstendig, vil Gullbagen.no oppbevare gjenstandene i en måned etter ankomst før gjenstandene tilfaller Gullbagen.no. Gjenstandene vil da bli destruert eller omsmeltet uten videre varsel til selger. Varens verdi tilfaller da Gullbagen.no i sin helhet, uten at Gullbagen.no har ytterligere ansvar overfor selgeren.

  4. Pris

  Pris og avgift er den som er oppgitt på den gjeldende prislisten som vises på nettstedet eller som selgeren får tilbudt på kreditnota på epost. Oppgitt pris er for gullmengde av den aktuelle karat på det tidspunktet gullet ble mottatt og ikke medregnet eventuell verdi av design, merke, steiner eller annet.  Høyeste oppgitte pris for 24 karat er kun for gullbarrer med tilhørende sertifikat og maksimalt 25 gram pr selger

  5. Selgeren

  5.1 Selgeren innestår for at selgeren er den rettmessige eier av varen. Dersom selgeren selger varen på vegne av andre, skal selgeren uoppfordret fremlegge bekreftet ugjenkallelig salgsfullmakt med dokumentasjon for fullmaktsgivers eierforhold på en måte som er akseptabel for Gullbagen.no.

  5.2 Bindende avtale med Gullbagen.no kan kun foretas dersom selgeren er over 18 år og myndig.Selgers adresse og øvrige kontaktdetaljer fremgår av opplysninger gitt av selger selv i kjøpsavtalen sammen med opplysninger innhentet fra mobilnummeret ved registrering gjennom SMS.

  6. Nærmere om varen

  6.1 Ved mottak av varen, vil Gullbagen.no gjennomføre en kontroll av varens ekthet og kvantitet, samt vurdere varens verdi i forhold den oppgitte pris på hjemmesiden på avregningstidspunktet. Lysestaker og kniver av sølv inneholder som oftest mest sement eller stål, og åtti-nitti prosent av bruttovekt trekkes skjønnsmessig fra. Selgeren er innforstått med at denne prosessen innebærer bruk av forskjellige teknikker og kjemikalier. I den grad varen påføres skader som ikke skyldes uaktsomhet fra Gullbagen.no’s side, påtar Gullbagen.no seg intet ansvar for slike skader.

  7. Ansvar og ansvarsbegrensning

  7.1 Når selger benytter vedlagte returkonvolutt og har underskrevet avtalen, vil forsendelsen av gull være forsikret for inntil kr 10 000,- fra Gullbagen.no.

  7.2 Reklamasjon og krav på erstatning i forbindelse med skadet eller tapt forsendelse av gull må fremsettes skriftlig til Postens reklamasjonsavdeling og Gullbagen.no. For å kunne få erstatning må originalkvittering mottatt fra Posten, original innkjøpskvittering av gjenstandene og vilkårsdelen fra avtale fremlegges av selger. Om innkjøpskvittering mangler, vil Gullbagen.no gå utifra bilder av gjenstandene. Ved krav på erstatning må det fremsettes en beskrivelse av innholdet av gullvarene slikt som utforming, karat og vekt, i tillegg til bildene som beskrevet ovenfor.

  7.3 Varens tiltenkte verdi fastsettes som bruktgull etter norsk smykkegull 14 karat når ikke annet fremkommer av bilder og annen dokumentasjon. Vareinnsendelse med verdi over kr titusen etter gjeldene pris på hjemmesiden, vil ikke omfattes av forsikring om selger ikke har avtalt skriftlig før forsendelsen blir sendt inn. Varer som sendes til Gullbagen.no på annen måte enn det som er angitt i avtalen, vil ikke bli erstattet. Returpakken er gyldig i et halvt år jfr utløpsdato på etiketten på returkonvolutten. Benyttes returpakken etter angitt utløpsdato på etiketten, fraskriver Gullbagen.no sitt forsikringsansvar.

  7.4 Ved forsikring av forsendelse av sølv, er det et forsikringsgebyr pr forsendelse sølv på kr 129 og forsikringssum er opptil kr 1000,- pr forsendelse. Vilkår i 7.2 gjelder også for forsikringsoppgjør ved tapt sølvforsendelse.

  7.5 Gullbagen.no fraskriver seg alt ansvar for feil og mangler i den informasjonen som er publisert på www.gullbagen.no. Gullbagen.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller ulempe som kan ramme selgeren som forårsakes av forhold som driftsavbrudd eller forstyrrelser i kommunikasjonsforbindelser eller datasystem.

  8. Retur

  8.1 Etter kontakt med selger via e-post eller telefon returnerer Gullbagen.no gjenstandene som ikke består av gull samt i de situasjonene som angis i punkt 8.2 og 8.3 nedenfor.

  8.2 Dersom Gullbagen.no av en eller annen grunn velger å ikke gjennomføre kjøpet, avbrytes kjøpet og Gullbagen.no returnerer gjenstandene etter pris og fremgangsmåte som angitt nedenfor.

  8.3 Dersom selger hever kjøpet, blir gjenstandene returnert. Selger kan velge mellom uforsikret retur til en pris av kr 129,- og beløpet må betales til Gullbagen.no før returforsendelsen effektueres. Alternativt kan selger få returforsendelsen forsikret for gullverdien og inntil kr. 10 000,- ved Postens Norgespakke. Det koster kr 300,- og sendes i oppkrav. Andre gjenstander som ikke er gull eller sølv, kan returneres i ordinær forsendelse til kr 129,- og beløpet må betales til Gullbagen.no før returforsendelsen effektueres.

  8.4 Hvis det er mistanke om at selger ikke er den rettmessige eier av varen, vil varen bli returnert selger mot et postoppkrav på kr 400,-. Dersom varen ikke avhentes av selgeren, og varen blir returnert til Gullbagen.no, kan Gullbagen.no besørge varen omsmeltet etter en måned etter at varen er tilbakelevert Gullbagen.no. Varens verdi tilfaller da Gullbagen.no i sin helhet, uten at Gullbagen.no har ytterligere ansvar overfor selgeren.

  8.5 Selger har 14 dagers angrerett etter innsendingsdato og kan få varen returnert. Hvis Gullbagen.no ikke kan imøtekomme selgers ønske om retur av varen innenfor angrefristen, vil Gullbagen.no kompensere i penger på det tidspunkt hvor kjøpsforpliktelsen ellers ville inntrådt utifra innsendte mengde og kvalitet gull eller sølv.

  8.6 Gullbagen.no har ikke noe ansvar for returnerte forsendelser om varen kommer bort eller påføres skader og er ikke erstatningspliktig overfor selger.

   

  9. Kontroll av opplysninger

  Selgeren er innforstått med at Gullbagen.no har et ansvar for at selgeren er rett eier av varene. Selgeren samtykker derfor til at Gullbagen kan innhente nødvendige opplysninger samt kontrollere de opplysninger som selgeren gir, uavhengig av form selgeren gir opplysningene i.  Gullbagen.no forplikter seg til å ikke overlate slik informasjon til andre som ikke har et lovmessig krav på informasjonen.

  10. Tyvegods og kriminell handling

  Gullbagen.no AS er underlagt brukthandelloven. Gullbagen.no er forpliktet til å gi Politiet innsyn i sin virksomhet. Enhver mistanke om misbruk, bedrageri eller forsøk på omsetning av tyvegods vil bli politianmeldt.

  11. Adresseendringer

  Ved varige adresseendringer hos selgeren etter at varen er innsendt, plikter selgeren uten opphold å gi Gullbagen.no beskjed om ny adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende. Adresseendringer skal sendes skriftlig til Gullbagen.no AS, Postboks 3183 Elisenberg, 0208 Oslo.

  12. Force Majeure

  Dersom uforutsette hendeler av enhver art, inkludert men ikke begrenset til, lovendringer, krigshandlinger, naturkatastrofer, streik eller blokkader, eller lignende forhold, suspenderes Gullbagen.no’s forpliktelser i henhold til denne avtale, uten at selgeren kan kreve noen form for kompensasjon, og dersom slike hendelser gjør avtalen dyrere å gjennomføre for Gullbagen.no, kan Gullbagen.no i stedet velge å returnere de innsendte varer eller deres tilsvarende vekt i samme metallsort, alternativt kompensere i penger på det tidspunkt hvor kjøpsforpliktelsen ellers ville inntrådt.

  13. Tvister

  Tvister som oppstår mellom partene, og som ikke løses i minnelighet, skal behandles i samsvar med norsk lovgivning.